Aanpassingen

  • Last Modified: woensdag 13 juni 2018, 18:11:15.

“De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!”

Missie

De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de “drie-engelenboodschap” van Openbaring 14:6-12. In opdracht van Jezus Christus willen wij mensen voorbereiden op zijn spoedige terugkeer naar deze aarde en mensen aanmoedigen Hem te erkennen als hun persoonlijke Verlosser. De gemeente Apeldoorn wil aan deze opdracht vorm geven door middel van verkondiging van het Woord, onderwijs en praktische handreikingen voor een beter leven.

 

Inleiding

De gemeente Apeldoorn is een actieve gemeente waar het uitdragen van de Adventboodschap een belangrijke plaats inneemt. Er is een sterk bewustzijn aanwezig van de tijd waarin wij leven en het besef dat de tijd die ons resteert om invulling te geven aan onze opdracht, steeds minder wordt.

Getuigen van het evangelie in een postmoderne tijd is echter geen eenvoudige opdracht. Voor veel mensen (en dat geldt zeker voor de jongere generaties) bestaat er geen absolute waarheid meer. Spiritualiteit wordt als een persoonlijke levenshouding beschouwd en iedereen vertelt zijn eigen deelwaarheid. Alles is relevant en mensen die beweren de absolute waarheid in pacht te hebben, worden met argwaan bekeken. De kerk als instituut wordt door de overgrote meerderheid als afgedaan beschouwd.

Er zijn echter ook positieve aspecten te noemen. De mens is van nature een sociaal wezen en heeft grote behoefte ergens bij te horen. Juist in een sterk geïndividualiseerd Nederland liggen er kansen om mensen welkom te heten in onze gemeenschap, zodat zij op een veilige en ongedwongen manier kennis met Zevende-dags Adventisten kunnen maken. Veel levens zijn gebroken en zullen juist binnen een warme gemeenschap heling kunnen ervaren.

Men heeft ook behoefte aan ontwikkeling en zelfontplooiing. De Adventkerk heeft met name in de sabbatschool een geweldig instrument in handen om mensen te helpen de Bijbel als enig referentiekader te (her)ontdekken en hun Bijbelkennis te vergroten en te groeien in hun relatie met God.

Mensen willen zich nuttig voelen en zich inzetten voor iets wat groter is dan zij zelf. Het is daarom belangrijk voor ons als gemeente dat wij mensen in staat stellen om te ontdekken hoe God hen heeft geschapen en welke ervaringen zij in het leven hebben gehad die hen in staat stellen dienstbaar te zijn aan God en aan de medemens op een wijze zoals zo mooi is verwoord in de 3 engelenboodschap. Ga uit en verkondigd het eeuwig evangelie.
De Adventkerk is door een aantal kenmerken beter dan andere kerken in staat een antwoord te formuleren die inspeelt op de geestelijke behoeften van de mens in onze huidige samenleving.

In zijn grote toespraak op de berg van de zaligsprekingen hanteert Jezus twee verschillende modellen van getuige zijn van het evangelie. Als eerste spreekt Hij over een stad boven op een berg die licht uitstraalt in de duisternis. Dit is een model dat ons als Adventisten lang aangesproken heeft. Van tijd tot tijd werden er grootschalig lezingen gehouden, met veel succes. De laatste decennia heeft dit model door de “geest” van die tijd, de afnemende kerkelijke belangstelling, minder resultaat gehad . Echter, anno 2011 is er een kentering c.q. een geestelijk réveil te bespeuren. Mensen zijn weer op zoek naar hogere machten, normen en waarden. Thans meer dan ooit, zal God Geest de mensen ontvankelijk maken voor zijn eeuwig evangelie.

Jezus zegt ook dat wij het zout van de aarde moeten zijn. Zout moet aan het voedsel toegevoegd worden om het eten smaak te geven. Hier geeft Jezus dus aan dat het belangrijk is dat wij in direct contact zijn met degenen die wij met het evangelie willen bereiken. De nadruk met betrekking tot getuigen ligt op “Wie wij zijn”, is ons leven in overeenstemming met het woord van God, en niet in eerste instantie op “Wat wij doen”.

Beide modellen zijn voor ons als gemeente belangrijk. Enerzijds moet wie wij zijn een getuigenis geven in onze stad. Dat betekent dat onze diensten en hoe wij met elkaar omgaan toegankelijk moeten zijn voor gasten en dat onze leden waar zij wonen en werken authentiek en integer zijn en een “aangename geur” verspreiden in hun directe omgeving. Anderzijds is het van belang dat de gemeente minstens 1x per jaar een grote activiteit organiseert waarin medemensen in de gelegenheid gesteld worden het evangelie op een georganiseerde wijze te horen.

Adventisten zullen hierin meer dan ooit aandacht moeten hebben voor het individuele ontwikkelingsniveau van de mens. Er zullen meerdere sporen tegelijkertijd moeten worden bewandeld.

Dit beleidsplan hoopt een belangrijke stap te zijn in de overbrugging tussen de werkelijkheid en het realiseren van onze droom totdat Jezus komt.

Bestuur gemeente Apeldoorn

 

Identiteit
“Aanbidt Hem die de Schepper is van de hemel en de aarde.” Openb.14:7

De gemeente Apeldoorn is een Adventgemeente behorende tot de wereldwijde Kerk van Zevende-dags Adventisten. Wij delen het geloof in het plaatsvervangende verlossingswerk van Jezus Christus voor onze zonden met andere christenen. Tegelijkertijd neemt de Adventkerk een unieke plaats in, omdat wij ons geroepen weten deel te zijn van een wereldwijde oproep om alle mensen voor te bereiden op de spoedige terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde en de mensheid op te roepen God te aanbidden als de Schepper van hemel en aarde. (Openb.14:6-15). De adventgemeente Apeldoorn vindt haar identiteit in de fundamentele geloofswaarheden zoals die door de Zevende-dags Adventisten worden geformuleerd (Kerkelijk Handboek 2008, p.26-37).

Waardevolle relaties
“Heb liefde voor elkaar. Daaraan zullen de mensen zien dat jullie mijn volgelingen zijn”
Joh.13:34,35

De gemeente Apeldoorn wil gemeente zijn op een manier waarbij zowel leden als vrienden zich thuis voelen en de warmte van onze onderlinge verbondenheid ervaren . Dit betekent dat wij iedereen met respect behandelen en dat wij elkaar niet veroordelen, maar wel op gepaste wij met elkaar in gesprek blijven om samen te blijven zoeken naar Gods wil voor ons leven, zoals ons bekend gemaakt is in Zijn Woord. Wij streven naar een grote onderlinge betrokkenheid en steun.

Geloofsgroei
“Terwijl Gods Geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op Christus lijken.” 2 Cor.3:18

Wij geloven dat het Gods bedoeling met ieders leven is dat wij ons karakter ontwikkelen en steeds het beeld van Jezus’ karakter weerspiegelen in ons leven. De bijbel noemt dit “heiliging”. Wij willen daarom diverse mogelijkheden scheppen om mensen te helpen bij het groeien in geloof en het verdiepen van onze kennis van de bijbel als enige richtlijn voor geloof en gedrag in het dagelijks leven.

Betrokkenheid op basis van talent
“Iedereen heeft gaven gekregen. Gebruik die om elkaar te dienen.” 1 Petr.4:10

Wij willen een gemeente zijn waarin iedereen zich nodig voelt en waar zijn/haar inzet wordt gewaardeerd. God heeft ieder mens gaven en talenten gegeven. Het is belangrijk dat deze gaven en talenten worden ingezet voor Gods werk en de roeping van de kerk in de wereld. Wij bidden voor en streven naar een gemeente waarin het iedereen duidelijk hoe God hen heeft toegerust en dat mensen actief betrokken zijn in overeenstemming met hun gaven en talenten.

Evangelisatie
“Ga erop uit om alle volken tot Jezus volgelingen te maken.” Math.28:19

De kerk is er voor de wereld. Wij streven naar een gemeente die naar buiten gericht is. Als gemeente willen wij ons in de regio Apeldoorn actief inzetten om mensen voor te bereiden op de terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde. Wij zijn geroepen een luid Bijbels getuigenis te geven. Wij willen bouwen aan een gemeente die maatschappelijk betrokken is en die oog heeft voor de actualiteit in de verkondiging van het eeuwig evangelie op een relevante wijze.